دی ۲۸, ۱۳۹۵

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

حضور منو پمپ در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی