ژانویه 17, 2017

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

حضور مونو پمپ در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی