مباحث علمی - مونو پمپ بهلول | منوپمپ | Bohlul Mono Pump

مباحث علمی

همانطور که در بخش معرفی گفته شد مونو پمپ ها در گروه پمپ های با جابجائی مثبت قرار می گیرند. در این گونه از پمپ ها مقدار معینی از سیال با فشار مکانیکی در جهت ارسال قرار می گیرد. در مقابل پمپ های سانتریفیوژ قرار دارند که مکانیزم عملکرد آنها بر مبنای ایجاد نیروی گریز از مرکز بر روی المانهای سیال و هدایت آنها بسمت مجرای خروج قرار دارد. از جمله مزیت مهم پمپ های با جابجائی مثبت اینست که امکان پمپاژ سیالات با ویسکوزیته (گرانروی) بالا یا همان سیالات لزج وجود دارد. مونو پمپ ها براي محدوده وسیعی از سیالات لزج کاربرد دارند. پمپ هاي گریز از مرکز و توربینی به طور طبیعی براي سیالات کم لزجت استفاده می شوند و برش چشمگیري بر سیال پمپ شونده وارد می کنند. مونو پمپ ها به دلیل نیروی برشی پایینی که در هنگام پمپاژ به سیال وارد می کنند براي سیالاتی مانند خون که در برابر برش حساسیت دارند استفاده می شوند. در بررسی عملکرد پمپ لزجت سیال باید در دماي پمپاژ محاسبه شود چون لزجت سیالات با دما تغییر می کند. لزجت بیشتر سیالات با افزایش دما کاهش می یابد. لزجت سیال بر سرعت ماکزیمم پمپ، بازدهی حجمی و توان مورد نیاز آن تاثیر می گذارد. برای پمپاژ سیالات لزج ویژگی هاي سیال همراه با طراحی هندسی می بایست مورد لحاظ قرار گیرد. خواص مورد نظر بعضی از سیالات مانند پلیمرها وقتی که در معرض برش بیش از اندازه قرار می گیرند تغییر می کنند. از این رو ضروري است که محدودیت هاي سیالات خاص شناخته شوند و متناسب با آن، اندازه پمپ و خط لوله در راستاي کاهش نرخ برش تعیین گردد.
       
       
       

نظرات شما به ما کمک خواهد کرد تا نواقص خود را رفع کنیم. نظرات و پیشنهادات مفید و مؤثر مورد تقدیر قرار گرفته و هدیه ناقابلی از طرف مدیریت برای آن در نظر گرفته خواهد شد. لطفاً هر گونه مطلب مورد نظر خود را در فرم زیر وارد و برای ما ارسال نمائید.